Obchodní podmínky

PODMÍNKY POUŽITÍ

Aktualizováno Červenec 09, 2020DOHODA S PODMÍNKAMI

Tyto Podmínky použití představují právně závaznou dohodu uzavřenou mezi vámi, ať už osobně nebo jménem subjektu (“vy”) a ecunative Europe, která podniká jako ecunative (“Ekodivně “, “my“, “nás” nebo “naše“), týkající se vašeho přístupu a používání webových stránek http://ecunative.eu/, jakož i jakékoli jiné mediální formy, mediálního kanálu, mobilních webových stránek nebo mobilních aplikací souvisejících, propojených nebo jinak spojených s tím (souhrnně “stránky”). Souhlasíte s tím, že při přístupu na stránky jste si přečetli, porozuměli a souhlasili s tím, že budete vázáni všemi těmito podmínkami použití. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽITÍ, JE VÁM VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT STRÁNKY A MUSÍTE OKAMŽITĚ PŘESTAT POUŽÍVAT.

Doplňkové podmínky nebo dokumenty, které mohou být čas od času zveřejněny na stránkách, jsou tímto výslovně začleněny odkazem. Vyhrazujeme si právo, podle našeho vlastního uvážení, provádět změny nebo úpravy těchto podmínek použití kdykoli a z jakéhokoli důvodu. Na jakékoli změny vás upozorníme aktualizací data “Poslední aktualizace” těchto Podmínek použití a vy se vzdáváte jakéhokoli práva obdržet konkrétní oznámení o každé takové změně. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat tyto Podmínky použití, abyste byli informováni o aktualizacích. Budete podléhat změnám všech revidovaných podmínek používání vašich dalších podmínek používání po datu zveřejnění těchto revidovaných podmínek použití a budou se mít za to, že jste byli informováni o změnách v jakýchkoli revidovaných podmínkách používání v případě vašeho dalšího používání stránek po datu, kdy byly tyto revidované podmínky použití zveřejněny.

Informace poskytnuté na těchto stránkách nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou nebo subjektem v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde by taková distribuce nebo použití bylo v rozporu se zákonem nebo nařízením nebo které by nás podrobit jakémukoli požadavku na registraci v rámci této jurisdikce nebo země. V souladu s tím osoby, které se rozhodnou pro přístup na stránky z jiných míst, tak činí z vlastní iniciativy a jsou výhradně odpovědné za dodržování místních zákonů, pokud a v rozsahu, v jakém jsou použitelné místní zákony.

Stránky nejsou přizpůsobeny tak, aby byly v souladu s předpisy specifickými pro dané odvětví (Zákon o přenositelnosti a odpovědnosti zdravotního pojištění (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA) atd.), Takže pokud by vaše interakce podléhaly takovým zákonům, nesmíte tyto stránky používat. Stránky nesmíte používat způsobem, který by porušoval zákon Gramm-Leach-Bliley (GLBA).

Všichni uživatelé, kteří jsou nezletilí v jurisdikci, ve které mají bydliště (obvykle mladší 18 let), musí mít povolení a být přímo pod dohledem svého rodiče nebo opatrovníka používat stránky. Pokud jste nezletilá osoba, musíte mít svého rodiče nebo zákonného zástupce přečíst a souhlasit s těmito podmínkami použití před použitím stránek.


PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Pokud není jinak je stránka naším majetkem a veškerým zdrojovým kódem, databázemi, funkčnost, software, návrhy webových stránek, zvuk, video, text, fotografie a grafiky na stránkách (souhrnně “Obsah”) a ochranných známek, a loga v nich obsažená (dále jen “značky”) jsou vlastněna nebo ovládána námi nebo a jsou chráněny autorskými právy a zákony o ochranných známkách a různými práva duševního vlastnictví a zákony o nekalé soutěži mezinárodních zákonů o autorských právech a mezinárodních úmluv. Obsah a ochranné známky jsou uvedeny na Stránky “TAK, JAK JSOU” pouze pro vaše informace a osobní použití. S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách použití, žádná část stránek a žádný obsah nebo značky nesmí být kopírovány, reprodukovány, agregovány, publikovány, nahrány, zveřejněny, veřejně zobrazeny, překládat, přenášet, distribuovat, prodávat, licencovat nebo jinak pro jakýkoli komerční účel, bez našich výslovných předchozích písemných Oprávnění.

Za předpokladu, že máte nárok na používání stránek, je vám udělena omezená licence k přístupu a používat stránky a stáhnout nebo vytisknout kopii jakékoli části obsahu, aby které jste řádně získali přístup výhradně pro své osobní, nekomerční Použít. Vyhrazujeme si všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena na stránkách a na stránkách, obsahu a značkách.


REPREZENTACE UŽIVATELŮ

Používáním stránek prohlašujete a zaručujete, že: (1) všechny registrační informace, kteréodešlete, budou pravdivé, přesné, aktuální a úplné; (22) budete udržovat přesnost těchto informací a neprodleně aktualizovat tyto registrační informace podle potřeby; (3)mátezpůsobilost k právním předpisům a souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto Podmínky použití; (44) nejste nezletilou osobou v jurisdikci, ve které máte bydliště , nebo pokud jste nezletilí obdrželi rodičovské povolení k používání stránek ; (5) nebudete přistupovat na stránky prostřednictvím automatizovaných nebo non-lidské prostředky, ať už prostřednictvím bot, skript nebo jinak; (6) nebudete stránky používat k žádným nezákonným nebo neoprávněným účelům; a (7) vaše používání stránek neporušuje žádný platný zákon nebo nařízení.

Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuálové nebo neúplné, máme právo pozastavit nebo ukončit váš účet a odmítnout jakékoli a veškeré současné nebo budoucí používání stránek (nebo jejich části).


REGISTRACE UŽIVATELE

Můžete být požádáni, abyste se zaregistrovali na stránkách. Souhlasíte s tím, že vaše heslo bude důvěrné a budete zodpovědní za veškeré používání vašeho účtu a hesla. Vyhrazujeme si právo odstranit, získat zpět nebo změnit uživatelské jméno, které si vyberete, pokud na základě vlastního uvážení zjistíme, že takové uživatelské jméno je nevhodné, obscénní nebo jinak nevhodné.


Produkty

Vytěsníme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazily barvy, funkce, specifikace a podrobnosti o produktech dostupných na stránkách. Nezaručujeme však, že barvy, funkce, specifikace a podrobnosti o produktech budou přesné, úplné, spolehlivé, aktuální nebo bez jiných chyb a váš elektronický displej nemusí přesně odrážet skutečné barvy a detaily produktů. Všechny produkty jsou k dispozici podle dostupnosti a nemůžeme zaručit, že položky budou na skladě . Vyhrazujeme si právo kdykoli z jakéhokoli důvodu ukončit žádné produkty. Ceny všech produktů se mohou změnit.


NÁKUPY A PLATBY

Přijímáme následující způsoby platby:

Vízum
Mastercard
Služba PayPal
Objevte
Americký expres

Souhlasíte s tím, že poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu pro všechny nákupy provedené prostřednictvím stránek. Dále souhlasíte s okamžitou aktualizací údajů o účtu a platbě, včetně e-mailové adresy, způsobu platby a data vypršení platnosti platební karty, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby. Prodejní daň bude přidána k ceně nákupů, jak ji požadujeme. Ceny můžeme kdykoli změnit. 1. v eurech.

Souhlasíte s tím, že zaplatíte všechny poplatky za ceny, které jsou platné pro vaše nákupy a příslušné přepravní poplatky, a opravňujete nás účtovat vašemu zvolenému poskytovateli plateb za takové částky při zadání objednávky. Vyhrazujeme si právo opravit chyby nebo chyby v cenách, a to i v případě, že jsme již přijatou platbu.

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku zasanou prostřednictvím těchto stránek. Můžeme dle vlastního uvážení omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejným způsobem platby a/nebo objednávkami které používají stejnou fakturační nebo dodací adresu. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které v našem se zdají být umístěny obchodníky, prodejci nebo distributory.


Vrátit Zásad

Před nákupem si prosím přečtěte naše zásady vrácení zveřejněné na těchto stránkách.


ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Nesmíte přistupovat k webovým stránkům ani je používat k jinému účelu, než pro který tyto stránky zpřístupníme. Stránky nesmí být používány v souvislosti s žádným komerčním úsilím kromě těch, které jsou výslovně schváleny nebo schváleny námi.

Jako uživatel stránek souhlasíte s tím, že nebudete:

1. Provádět jakékoli neoprávněné použití stránek, včetně shromažďování uživatelských jmen a / nebo e-mailových adres uživatelů elektronickými nebo jinými prostředky za účelem zasílání nevyžádaných e-mailů nebo vytváření uživatelských účtů automatizovanými prostředky nebo pod falešnou záminkou.
2. Systematicky načítat data nebo jiný obsah ze stránek vytvořit nebo sestavit, přímo nebo nepřímo, sbírku, kompilaci, databázi nebo adresář bez písemného souhlasu od nás.
3. Obcházet, zakázat nebo jinak zasahovat do funkcí stránek souvisejících se zabezpečením, včetně funkcí, které brání nebo omezují používání nebo kopírování jakéhokoli obsahu nebo vynucují omezení používání stránek a/ nebo obsahu v něm obsaženého.
4. Zapojit se do neoprávněného rámování nebo propojení na stránkách.
5. Nesprávně využívat naše služby podpory nebo předkládat falešná oznámení o zneužití nebo pochybení.
6. Zapojte se do jakéhokoli automatizovaného používání systému, jako je například používání skriptů k odesílání komentářů nebo zpráv nebo používání jakýchkoli nástrojů pro dolování dat, robotů nebo podobných nástrojů pro shromažďování a extrakci dat.
7. Zasahovat, narušovat nebo vytvářet nepřiměřenou zátěž pro stránky nebo sítě nebo služby připojené k webu.
8. Pokuste se zosobnit jiného uživatele nebo osobu nebo použít uživatelské jméno jiného uživatele.
9. Dešifrovat, dekompitovat, rozebrat nebo zpětnou analýzu některého ze softwaru, který obsahuje nebo jakýmkoli způsobem tvoří část stránek.
10. Pokuste se obejít jakákoli opatření na stránkách, jejichž cílem je zabránit nebo omezit přístup na stránky nebo jakoukoli část stránek.
11. Zkopírujte nebo přizpůsobte software stránek, mimo jiné včetně flash, PHP, HTML, JavaScriptu nebo jiného kódu.
12. Nahrávat nebo přenášet (nebo se pokoušet nahrávat nebo přenášet) viry, trojské koně nebo jiný materiál, včetně nadměrného používání velkých písmen a spamování (nepřetržité zveřejňování opakujícího se textu), které narušují nepřetržité používání a užívání stránek jakoukoli stranou nebo upravují, narušují, narušují, mění nebo zasahují do používání, funkcí, funkcí, provozu nebo údržby stránek.
13. Nahrávat nebo přenášet (nebo se pokoušet nahrát nebo přenášet) jakýkoli materiál, který funguje jako pasivní nebo aktivní mechanismus shromažďování nebo přenosu informací, mimo jiné včetně formátů čisté výměny grafiky (“gify”), 1 ×1 pixelů, webových chyb, souborů cookie nebo jiných podobných zařízení (někdy označovaných jako “spyware” nebo “pasivní mechanismy shromažďování” nebo “pcms”).
14. Znevažovat, pošpinit, nebo jinak poškodit, podle našeho názoru, nás a / nebo stránky.


PŘÍSPĚVKY GENEROVANÉ UŽIVATELEM

Stránky vás mohou zvát k chatu, přispívat nebo se účastnit blogů, vývěsek, online fór a dalších funkcí a mohou vám poskytnout příležitost vytvářet, odesílat, zveřejňovat, zobrazovat, přenášet, předvádět, publikovat, distribuovat nebo vysílat obsah a materiály pro nás nebo na stránkách, včetně, ale bez omezení na text, spisy, video, audio, fotografie, grafiku, komentáře, návrhy nebo osobní údaje nebo jiné materiály (souhrnně , “Příspěvky”). Příspěvky mohou být viditelné ostatními uživateli stránek a nabídek marketplace a prostřednictvím webových stránek třetích stran. Veškeré příspěvky, které předáte, mohou být považovány za nedůvěrné a nechráněné. Když vytváříte nebo zpřístupňujete jakékoli příspěvky, tím prohlašujete a zaručujete, že:

1. Vytváření, distribuce, přenos, veřejné zobrazení nebo výkon a přístup, stahování nebo kopírování vašich příspěvků neporušují a nebudou porušovat vlastnická práva, včetně, ale bez omezení na autorská práva, patenty, ochranné známky, obchodní tajemství nebo morální práva jakékoli třetí strany.
2. Jste tvůrcem a vlastníkem nebo máte potřebné licence, práva, souhlasy, verze a oprávnění k používání a autorizaci nás, stránek a dalších uživatelů stránek k používání vašich příspěvků jakýmkoli způsobem, který je zamýšlen na stránkách a v těchto podmínkách použití.
3. Máte písemný souhlas, uvolnění a / nebo povolení každé identifikovatelné fyzické osoby ve vašich příspěvcích používat jméno nebo podobu každé takové identifikovatelné fyzické osoby, aby bylo možné zahrnout a používat vaše příspěvky jakýmkoli způsobem, který je zamýšlen na stránkách a v těchto podmínkách použití.
4. Vaše příspěvky nejsou nepravdivé, nepřesné ani zavádějící.
5. Vaše příspěvky nejsou nevyžádanou nebo neautorizovanou reklamou, propagačními materiály, pyramidovými schématy, řetězovými dopisy, spamem, hromadným rozesíláním nebo jinými formami obtěžování.
6. Vaše příspěvky nejsou obscénní, obscénní, lascivní, špinavé, násilné, obtěžující, urážlivé, pomlouvačné nebo jinak nežádoucí (jak určíme).
7. Vaše příspěvky nikoho nezesměšňují, nevysmívají, neznevažují, nezastrašují ani nezneužívají.
8. Vaše příspěvky neobhajují násilné svržení jakékoli vlády nebo podněcují, nepodporují nebo nevyhrožují fyzickou újmu vůči jiné.
9. Vaše příspěvky neporušují žádné platné zákony, předpisy ani pravidla.
10. Vaše příspěvky neporušují práva na ochranu soukromí nebo publicitu žádné třetí strany.
11. Vaše příspěvky neobsahují žádný materiál, který by si vyžádal osobní údaje od osob mladších 18 let nebo zneužívá osoby mladší 18 let sexuálním nebo násilným způsobem.
12. Vaše příspěvky neporušují žádné platné zákony týkající se dětské pornografie nebo jinak určené k ochraně zdraví nebo pohody nezletilých osob;
13. Vaše příspěvky neobsahují žádné urážlivé komentáře, které jsou spojeny s rasou, národním původem, pohlavím, sexuální preferencí nebo fyzickým postižením.
14. Vaše příspěvky jinak neporušují žádné ustanovení těchto podmínek použití ani žádné platné zákony nebo předpisy.

Jakékoli použití stránek nebo nabídek marketplace v rozporu s výše uvedeným porušuje tyto podmínky použití a může mít za následek mimo jiné ukončení nebo pozastavení vašich práv na používání stránek a nabídek marketplace.


PŘÍSPĚVEK LICENCE

Zveřejněním vašich příspěvků na jakoukoli část stránek, které automaticky udělíte, a prohlašujete a zaručujete, že máte právo udělit, neomezené, neomezené, neodvolatelné, trvalé, nevýhradní, převoditelné, bez licenčních poplatků, plně placené, celosvětové právo a licence k hostování, použití, kopírování, reprodukovat, zveřejňovat, prodávat, dále prodávat, publikovat, vysílat, retitle, archiv, ukládat, cache, veřejně předvádět, veřejně zobrazovat, přeformátovat, překládat, přenášet, výňatek (zcela nebo zčásti), a distribuovat takové příspěvky (včetně těchto příspěvků (včetně , bez omezení, váš obrázek a hlas) pro jakýkoli účel, komerční, reklamní nebo jiný, a připravit odvozená díla nebo začlenit do jiných děl, takové příspěvky, a udělit a povolit sublicencování výše uvedeného. K použití a distribuci může dojít v libovolném formátu médií a prostřednictvím všech mediálních kanálů.

Tato licence se bude vztahovat na jakoukoli formu, média nebo technologii, která je nyní známa nebo dále vyvinuta, a zahrnuje naše použití vašeho jména, názvu společnosti a názvu franšízy, podle potřeby, a všech ochranných známek, servisních značek, obchodních názvů, log a osobních a komerčních obrázků, které poskytnete. Vzdáváte se všech morálních práv ve svých příspěvcích a zaručujete, že ve vašich příspěvcích nebyla jinak uplatněna morální práva.

Neuplatníme žádné vlastnictví vašich příspěvků. Ponecháváte si plné vlastnictví všech svých příspěvků a veškerých práv duševního vlastnictví nebo jiných vlastnických práv spojených s vašimi příspěvky. Neneseme odpovědnost za žádné prohlášení nebo prohlášení ve vašich příspěvcích, které jste poskytli v jakékoli oblasti na webových stránkách. Nesete výhradní odpovědnost za své příspěvky na těchto stránkách a výslovně souhlasíte s tím, že nás zprostíte veškeré odpovědnosti a zdržíte se jakýchkoli právních kroků proti nám týkajících se vašich příspěvků.

Máme právo, podle našeho výhradního a absolutního uvážení, (1) upravovat, redigovat nebo jinak měnit jakékoli příspěvky; (2) přeřapit jakékoli příspěvky tak, aby byly umístěny na vhodnějších místech na stránkách; a (3) předem prověřit nebo odstranit jakékoli příspěvky kdykoli a z jakéhokoli důvodu, bez předchozího upozornění. Nemáme žádnou povinnost sledovat vaše příspěvky.


POKYNY PRO PŘEZKUMY

Můžeme vám poskytnout oblasti na stránkách, abyste zanechali recenze nebo hodnocení. Při zveřejňování recenze musíte splňovat následující kritéria: (1) měli byste mít zkušenosti z první ruky s recenzovaným subjektem; (2) vaše recenze by neměly obsahovat urážlivé vulgární výrazy nebo urážlivé, rasistické, urážlivé nebo nenávistné výrazy; (3) vaše recenze by neměly obsahovat diskriminační odkazy na základě náboženství, rasy, pohlaví, národnostní původu, věku, rodinného stavu, sexuální orientace nebo zdravotního postižení; (4) vaše recenze by neměly obsahovat odkazy na protiprávní činnost; (5) neměli byste být spojeni s konkurenty, pokud zveřejňujete negativní recenze; (6) neměli byste činit žádné závěry o zákonnosti jednání; (7) nesmíte zveřejňovat žádná nepravdivá nebo zavádějící prohlášení; a (8) nesmíte organizovat kampaň, která by povzbuzovala ostatní, aby zveřejňoval recenze, ať už pozitivní nebo negativní.

Můžeme přijmout, odmítnout nebo odstranit recenze podle našeho vlastního uvážení. Nemáme absolutně žádnou povinnost kontrolovat nebo mazat recenze, a to i v případě, že někdo považuje recenze za nevhodné nebo nepřesné. Recenze nejsou schváleny námi a nemusí nutně představovat naše názory nebo názory některého z našich poboček nebo partnerů. Nepřebíráme odpovědnost za jakékoli přezkoumání nebo za jakékoli nároky, závazky nebo ztráty vyplývající z jakéhokoli přezkumu. Zveřejněním recenze tímto nám udělujeme trvalé, nevýhradní, celosvětové, bezplatné, plně placené, převoditelné a sublicencovatelné právo a licenci k reprodukci, úpravě, překladu, přenosu jakýmkoli způsobem, zobrazení, provedení a / nebo distribuci veškerého obsahu týkajícího se recenzí.


Podání

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli dotazy, komentáře, návrhy, nápady, zpětná vazba nebo jiné informace týkající se stránek nebo nabídek marketplace (“příspěvky”), které jste nám poskytli, nejsou důvěrné a stanou se naším jediným majetkem. Vlastníme výlučná práva, včetně všech práv duševního vlastnictví, a budeme mít nárok na neomezené používání a šíření těchto příspěvků pro jakýkoli zákonný účel, komerční nebo jiný, bez uznání nebo náhrady pro vás. Tímto se vzdáváte všech morálních práv k těmto příspěvkům a tímto zaručujete, že jakékoli takové příspěvky jsou u vás originální nebo že máte právo takové příspěvky odeslat. Souhlasíte s tím, že proti nám nebude možné použít žádné údajné nebo skutečné porušení nebo zneužití jakéhokoli vlastnického práva ve vašich příspěvcích.


WEBOVÉ STRÁNKY A OBSAH TŘETÍCH STRAN

Stránky mohou obsahovat (nebo můžete být zasíláni prostřednictvím stránek nebo nabídek marketplace) na jiné webové stránky (“Třetí strana webové stránky”), jakož i články, fotografie, text, grafika, obrázky, návrhy, hudba, zvuk, video, informace, aplikace, software a další obsah nebo položky, které patří třetím stranám nebo pocházejí od nich (“obsah třetích stran”). Takové Třetí strana Webové stránky a Třetí strana Obsah není zkoumány, monitorovány nebo kontrolovány pro přesnost, vhodnost nebo úplnost z nás, a nejsme zodpovědní za žádné webové stránky třetích stran přístupné prostřednictvím stránek nebo jakékoliv Třetí strana Obsah zveřejněný na webových stránkách, dostupný nebo nainstalovaný ze stránek, včetně obsahu, přesnosti, urážlivosti, názorů, spolehlivosti, postupů ochrany osobních údajů nebo jiných zásad Třetí strana webové stránky nebo Třetí strana Obsah. Zahrnutí, propojení nebo povolení použití nebo instalace webových stránek třetích stran nebo jakéhokoli obsahu třetích stranneznamená jejich schválení nebo schválení. Pokud se rozhodnete opustit stránky a přistupovat k webovým stránkám třetích stran nebo použít nebo nainstalovat jakýkoli obsah třetích stran, činíte tak na vlastní nebezpečí a měli byste si být vědomi těchto podmínek použití, které se již neřídí. Měli byste si přečíst příslušné podmínky a zásady, včetně ochrany osobních údajů a postupů shromažďování údajů, všech webových stránek, na které přejdete ze stránek, nebo v souvislosti s aplikacemi, které používáte nebo instalujete ze stránek. Veškeré nákupy, které provedete prostřednictvím webových stránek třetích stran, budou prostřednictvím jiných webových stránek a od jiných společností a v souvislosti s takovými nákupy, které jsou výlučně mezi vámi a příslušnou třetí stranou, neneseme žádnou odpovědnost. Souhlasíte a berete na vědomí, že neschvalujeme produkty nebo služby nabízené na webových stránkách třetích stran a budete nás abyste byli šetřeni před jakoukoli škodou způsobenou nákupem těchto produktů nebo služeb. Kromě toho nás budete niktej využívat před jakýmikoli ztrátami, které jste utrpěli, nebo před újmou, která vám vznikla v souvislosti s jakýmkoli obsahem třetích stran nebo jakýmkoli způsobem vyplývajícím z jakéhokoli obsahu třetích stran nebo jakéhokoli kontaktu s webovými stránkami třetích stran.


SPRÁVA WEBU

Vyhrazujeme si právo, nikoli však povinnost: (1) sledovat stránky z hlediska porušení těchto Podmínek použití; (2) podniknout příslušné právní kroky proti komukoli, kdo podle našeho výhradního uvážení poruší zákon nebo tyto podmínky použití, mimo jiné včetně nahlášení takového uživatele orgánům činným v trestním řízení; (3) podle našeho výhradního uvážení a bez omezení odmítnout, omezit přístup, omezit dostupnost nebo znemožnit (v rozsahu technologicky proveditelném) některý z vašich příspěvků nebo jejich části; (4) podle našeho výhradního uvážení a bez omezení, oznámení nebo odpovědnosti, odstranit ze stránek nebo jinak zakázat všechny soubory a obsah, které mají nadměrnou velikost nebo jsou jakýmkoli způsobem zatěžující pro naše systémy; a (5) jinak spravovat stránky způsobem určeným k ochraně našich práv a majetku a k usnadnění řádného fungování stránek a nabídek marketplace.


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Staráme se o ochranu osobních údajů a bezpečnost. Přečtěte si naše Zásady ochrany osobních údajů:http://ecunative.eu/privacy-policy/. Používáním stránek nebo nabídek marketplace souhlasíte s tím, že budete vázáni našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou začleněny do těchto podmínek použití. Vezměte prosím na vědomí, že stránky a nabídky marketplace jsou hostovány Francie . Pokud přistupujete na stránky nebo nabídky Marketplace z jakéhokoli jiného regionu světa se zákony nebo jinými požadavky, kterými se řídí shromažďování, používání nebo zveřejňování osobních údajů, které se liší od platných zákonů Francie, a pak prostřednictvím vašeho pokračujícího používání stránek přenášíte své údaje do Franciea výslovně souhlasíte s tím, že vaše údaje budou předány a zpracovány Francie.


DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) OZNÁMENÍ A ZÁSADY

Oznámení

Respektujeme práva duševního vlastnictví ostatních. Pokud se domníváte, že jakýkoli materiál dostupný na stránkách nebo jejich prostřednictvím porušuje autorská práva, která vlastníte nebo ovládáte, neprodleně informujte našeho určeného zástupce pro autorská práva pomocí níže uvedených kontaktních údajů (“Oznámení”). Kopie vašeho oznámení bude zaslána osobě, která zveřejnila nebo uložila materiál adresovaný v oznámení. Vezměte prosím na vědomí, že v souladu s federálními zákony můžete nést odpovědnost za škody, pokud v oznámení provedete podstatné zkreslení. Pokud si tedy nejste jisti, že materiál, který se nachází na stránkách nebo s ním souvisí, porušuje vaše autorská práva, měli byste nejprve zvážit kontaktování právního zástupce.

Všechna oznámení by měla splňovat požadavky DMCA 17 U.S.C. § 512(c)(3) a obsahovat následující informace: (1) Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno; (2) identifikace díla chráněného autorským právem, o kterém se tvrdí, že bylo porušeno, nebo, pokud se oznámení vztahuje na více děl chráněných autorským právem, reprezentativní seznam těchto děl na stránkách; (3) identifikaci materiálu, který je údajně porušující nebo je předmětem činnosti porušující právo a který má být odstraněn nebo k nimž má být znemožněn přístup, a informace přiměřeně dostatečné k tomu, aby nám umožnily materiál lokalizovat; (4) informace přiměřeně dostatečné k tomu, abychom mohli kontaktovat žalující stranu, jako je adresa, telefonní číslo a, je-li k dispozici, e-mailová adresa, na které může být žalující strana kontaktována; (5) prohlášení, že žalující strana je v dobré víře přesvědčena, že použití materiálu vytýkaným způsobem není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; a (6) prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné a pod trestem křivé přísahy, že žalující strana je oprávněna jednat jménem vlastníka výlučného práva, které je údajně porušeno.

Protioznámení

Pokud se domníváte, že váš vlastní materiál chráněný autorskými právy byl odstraněn ze stránek v důsledku chyby nebo nesprávné identifikace, můžete podat písemné protioznámení k [us/our Designated Copyright Agent] použití níže uvedených kontaktních údajů (dále jen “protioznámení”). Chcete-li být účinným protioznámením podle DMCA, musí vaše protioznámení obsahovat v podstatě následující: (1) identifikaci materiálu, který byl odstraněn nebo zakázán, a místo, kde se materiál objevil před jeho odstraněním nebo zakázáním; (2) prohlášení, že souhlasíte s jurisdikcí federálního okresního soudu, ve kterém se nachází vaše adresa, nebo pokud je vaše adresa mimo Spojené státy, pro jakýkoli soudní okres, ve kterém se nacházíme; (3) prohlášení, že přijmete doručení procesu od strany, která oznámení podala, nebo zástupce strany; (4) vaše jméno, adresu a telefonní číslo; (5) prohlášení pod trestem křivé přísahy, že jste v dobré víře přesvědčeni, že daný materiál byl odstraněn nebo zakázán v důsledku chyby nebo nesprávné identifikace materiálu, který má být odstraněn nebo zakázán; a (6) váš fyzický nebo elektronický podpis.

Pokud nám zašlete platné písemné protioznámení splňující výše popsané požadavky, obnovíme váš odstraněný nebo zakázaný materiál, pokud nejprve neobdržíme oznámení od strany, která nás informuje, že tato strana podala soudní žalobu, aby vám zabránila zapojit se do činnosti porušující právo související s daným materiálem. Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste věcně zkreslovali, že postižený nebo odstraněný obsah byl odstraněn omylem nebo chybnou identifikací, můžete být odpovědní za škody, včetně nákladů a poplatků za právní zastoupení. Podání falešného protioznámení představuje křivou přísahu.

Určený autorská práva Agent
Viorel-Cosmin Miron
K podpočtu: Autorská práva
Webereistrasse 61
Adliswil, __________8134
Švýcarsko
cosmin@uhl-services.ch


DOBA A UKONČENÍ

Tyto podmínky použití zůstávají v plné platnosti a účinnosti, zatímco budete používat stránky. BEZ OMEZENÍ JAKÉHOKOLI JINÉHO USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ SI VYHRAZUJEME PRÁVO DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ NEBO ODPOVĚDNOSTI ODEPŘÍT PŘÍSTUP K WEBOVÝM STRÁNKÁM A NABÍDKÁM NA TRHU (VČETNĚ BLOKOVÁNÍ URČITÝCH IP ADRES) JAKÉKOLI OSOBĚ Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEBO BEZ DŮVODU, VČETNĚ BEZ OMEZENÍ ZA PORUŠENÍ JAKÉHOKOLI ZASTOUPENÍ, ZÁRUKY NEBO SMLOUVY OBSAŽENÉ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽITÍ NEBO PLATNÝCH ZÁKONŮ NEBO PŘEDPISŮ. Můžeme ukončit vaše používání nebo účast na stránkách a na trhu nabídky nebo smazat vašem účtu a jakýkoli obsah nebo informace, které jste zaslali kdykoliv, bez varování, podle našeho vlastního uvážení.

Pokud váš účet z jakéhokoli důvodu ukončíme nebo pozastavíme, máte zakázáno zaregistrovat a vytvořit si nový účet pod vaším jménem, falešným nebo vypůjčeným jménem nebo jménem jakékoli třetí strany, a to i v případě, že jednáte jménem třetí strany. Kromě ukončení nebo pozastavení vašeho účtu si vyhrazujeme právo podniknout příslušné právní kroky, mimo jiné včetně občanskoprávní, trestní a soudní nápravy.


ÚPRAVY A PŘERUŠENÍ

Vyhrazujeme si právo změnit, upravit nebo odstranit obsah stránek kdykoli nebo z jakéhokoli důvodu na základě našeho vlastního uvážení bez předchozího upozornění. Nemáme však žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našich stránkách. Vyhrazujeme si také právo kdykoli kdykoli změnit nebo ukončit všechny nabídky marketplace nebo jejich část. Neneseme vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakékoli změny, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení používání stránek nebo nabídek marketplace.

Nemůžeme zaručit, že stránky a nabídky marketplace budou vždy k dispozici. Můžeme zaznamenat hardware, software nebo jiné problémy nebo potřebujeme provést údržbu související se stránkami, což vede k přerušením, zpožděním nebo chybám. Vyhrazujeme si právo kdykoli nebo z jakéhokoli důvodu změnit, revidovat, aktualizovat, pozastavit, ukončit nebo jinak upravit stránky nebo nabídky marketplace bez předchozího upozornění. Souhlasíte s tím, že nerušíme žádnou ztrátu, poškození nebo nepříjemnosti způsobené vaší neschopností přistupovat nebo používat stránky nebo nabídky Marketplace během jakéhokoli výpadku nebo přerušení stránek nebo nabídek marketplace. Nic v těchto Podmínkách použití nebude vykládáno tak, že nás zavazuje udržovat a podporovat stránky nebo nabídky Marketplace nebo poskytovat jakékoli opravy, aktualizace nebo zprávy v souvislosti s nimi.


ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto podmínky se řídí a vykládají podle zákonů Českoa použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží je výslovně vyloučeno. Pokud se vaše obvyklé bydliště nachází v EU a jste spotřebitelem, navíc máte ochranu, kterou vám poskytují povinná ustanovení zákona ve vaší zemi k pobytu. EcuNative Evropa a sami souhlasíte s tím, že se podřídí nevýhradní jurisdikci soudů Brno/Jižní Morava, což znamená, že můžete uplatnit nárok na obhajobu svých práv na ochranu spotřebitele, pokud jde o tyto Česko, nebo v zemi EU, ve které máte bydliště.


Sporů

Evropská komise poskytuje on-line platformu pro řešení sporů, ke které máte přístup zde: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Pokud byste chtěli, aby toto téma na naši pozornost, prosím, kontaktujte nás.


Opravy

Na stránkách mohou být informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat nabídek marketplace, včetně popisů, cen, dostupnosti a různých dalších informací. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a kdykoli změnit nebo aktualizovat informace na těchto stránkách bez předchozího upozornění.


Prohlášení

STRÁNKA JE K DISPOZICI TAK, JAK JE, A TAK, JAK JE K DISPOZICI. VY JSTE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB WEBU BUDE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. DO V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM ODMÍTÁME VEŠKERÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ V SOUVISLOSTI S WEBOVOU STRÁNKOU A JEJICH POUŽÍVÁNÍM, VČETNĚ, BEZ OHLEDU NA TO, ŽE OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČELU A NEPORUŠENÍ. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ PŘESNOST NEBO ÚPLNOST OBSAHU STRÁNEK NEBO OBSAH JAKÉHOKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK SPOJENÝCH S TOUTO STRÁNKOU A NEPŘEBÍRÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ANI ODPOVĚDNOST PRO JAKÉKOLI (1) CHYBY, CHYBY NEBO NEPŘESNOSTI OBSAHU A MATERIÁLŮ, (2) ÚJMY NA ZDRAVÍ NEBO VĚCNÉ ŠKODY, JAKÉKOLI POVAHY, KTERÉ JSOU PŘÍSTUP K TĚMTO STRÁNKÁM A JEJICH POUŽÍVÁNÍ, (3) JAKÝKOLI NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K TĚMTO NAŠE ZABEZPEČENÉ SERVERY A/NEBO VEŠKERÉ OSOBNÍ ÚDAJE A/NEBO FINANČNÍ INFORMACE V NĚM ULOŽENÉ, (4) JAKÉKOLI PŘERUŠENÍ NEBO UKONČENÍ PŘENOSU NEBO Z WEBU, (5) JAKÉKOLI CHYBY, VIRY, TROJSKÉ KONĚ NEBO PODOBNÉ MOHOU BÝT PŘENÁŠENY NA STRÁNKY NEBO JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU A/NEBO (6) CHYBY NEBO OPOMENUTÍ V JAKÉMKOLI OBSAHU A MATERIÁLU NEBO ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉHO V DŮSLEDKU POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU ZVEŘEJNĚNÉHO, JINAK K DISPOZICI PROSTŘEDNICTVÍM WEBU. NEZARUČUJEME, NESCHVALUJEME, NEZARUČUJEME, ODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLI PRODUKT NEBO SLUŽBU INZEROVANOU NEBO NABÍZENOU PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK, WEBOVÝCH STRÁNEK S HYPERTEXTOVÝMI ODKAZY NEBO JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNKY ČI V JAKÉKOLI BANNEROVÉ NEBO JINÉ REKLAMĚ, A NEBUDEME NEBO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM ODPOVĚDNÁ ZA SLEDOVÁNÍ JAKÉKOLI TRANSAKCE MEZI VÁMI A POSKYTOVATELÉ PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN. STEJNĚ JAKO U PRODUKTU NEBO SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM JAKÉHOKOLI MÉDIA NEBO V JAKÉMKOLI PROSTŘEDÍ, BY MĚL POUŽÍVAT SVŮJ NEJLEPŠÍ ÚSUDEK A BUĎTE OPATRNÍ, KDE JE TO VHODNÉ.


OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ MY ANI NAŠI ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI NENESEME ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ANI JAKÉKOLI TŘETÍ STRANĚ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO SANKČNĚ NAHÁNĚNÉ ŠKODY, VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU, UŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY DAT NEBO JINÝCH ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE JSME BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.


Odškodnění

Souhlasíte s tím, že bránit, odškodnit a chránit nás, včetně našich dceřiných společností, a všechny naše příslušné úředníky, agenty, partnery a zaměstnanců, od a proti jakékoli ztrátě, škodě, odpovědnosti, nároku nebo přiměřené poplatky a výdaje za právní zastoupení, které provedla jakákoli třetí strana vyplývající z: (1) vaše příspěvky; (2) používání stránek; (3) porušení těchto Podmínek použití; (4) jakékoli porušení vašich prohlášení a záruk uvedených v těchto Podmínkách použití; (5) vaše porušení práv třetí strany, mimo jiné včetně práv duševního vlastnictví; nebo (6) jakékoli z nějakého z nějakého z nějakého z nějakého škodlivého jednání vůči jakémukoli jinému uživateli stránek, se kterým jste se připojili prostřednictvím stránek. Bez ohledu na výše uvedené si vyhrazujeme právo na vaše náklady převzít výhradní obhajobu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, za kterou jste povinni nás odškodnit, a souhlasíte s tím, že na vaše náklady budete spolupracovat při naší obhajobě těchto nároků. Vy vynačníváme přiměřené úsilí, abychom vás informovali o jakémkoli takovém nároku, žalobě nebo řízení, které je předmětem tohoto odškodnění, jakmile se o něm dozvíme.


UŽIVATELSKÁ DATA

Budeme udržovat určitých údajů, které předáváte na Stránky za účelem správy služby, jakož i údaje týkající se vašeho používání stránek. I když provádíme pravidelné rutinní zálohování údaje, nesete výhradní odpovědnost za všechny údaje, které přenášíte, nebo za se vztahuje k jakékoli činnosti, kterou jste provedli při používání stránek. Souhlasíte s tím, že vůči vám neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo korupci a tímto se vzdáváte jakéhokoli práva na žalobu proti nám vyplývajícího z takového ztrátu nebo poškození těchto údajů.


ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE, TRANSAKCE A PODPISY

Návštěva stránek, zasílání e-mailů a vyplňování online formulářů představují elektronickou komunikaci. Souhlasíte s přijímáním elektronických komunikací a souhlasíte s tím, že všechny smlouvy, oznámení, zveřejnění a další komunikace, které vám poskytujeme elektronicky, prostřednictvím e-mailu a na stránkách, splňují jakýkoli právní požadavek, aby taková komunikace byla písemná. TÍMTO SOUHLASÍTE S POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISŮ, SMLUV, OBJEDNÁVEK A DALŠÍCH ZÁZNAMŮ A S ELEKTRONICKÝM DORUČOVÁNÍM OZNÁMENÍ, ZÁSAD A ZÁZNAMŮ O TRANSAKCÍCH ZAHÁJENÝCH NEBO DOKONČENÝCH NÁMI NEBO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK. Tímto se vzdáváte všech práv nebo požadavků podle jakýchkoli zákonů, předpisů, pravidel, nařízení nebo jiných zákonů v jakékoli jurisdikci, které vyžadují originální podpis nebo doručení nebo uchovávání neelektronických záznamů, nebo plateb nebo poskytování kreditů jinými prostředky než elektronickými prostředky.


KALIFORNIE UŽIVATELÉ A OBYVATELÉ

V případě stížnosti s námi není uspokojivě vyřešena, můžete se obrátit na stížnost Asistenční jednotka divize spotřebitelských služeb Kalifornie Department of Consumer Affairs v písemné formě na adrese 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Kalifornie 95834 nebo telefonicky na číslo (800) 952-5210 nebo (916) 445-1254.


Různé

Tyto podmínky použití a veškeré zásady nebo provozní pravidla, které jsme zveřejnili na stránkách nebo v souvislosti s těmito stránkami, představují celou dohodu a porozumění mezi vámi a námi. Naše neschopnost uplatňovat nebo vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení těchto podmínek použití nebude fungovat jako zřeknutí se takového práva nebo ustanovení. Tyto Podmínky použití fungují v plném rozsahu povoleném zákonem. Můžeme kdykoli postoupit některá nebo všechna naše práva a povinnosti ostatním. Neneseme odpovědnost za žádné ztráty, škody, zpoždění nebo nečinnost způsobená jakoukoli příčinou mimo naši přiměřenou kontrolu. Pokud je některé ustanovení nebo část ustanovení těchto Podmínek použití shledána nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, je toto ustanovení nebo část ustanovení považována za oddělitelná od těchto Podmínek použití a nemá vliv na platnost a vymahatelnost všech zbývajících ustanovení. Neexistuje žádný společný podnik, partnerství, pracovní nebo agenturní vztah vytvořený mezi vámi a námi v důsledku těchto podmínek použití nebo používání stránek. Souhlasíte s tím, že tyto podmínky použití nebudou vykládány proti nám na základě jejich vypracování. Tímto se vzdáváte veškeré obrany, kterou můžete mít na základě elektronické formy těchto Podmínek použití a nedostatečného podpisu stranami k provedení těchto podmínek použití.


KONTAKTUJTE NÁS

Chcete-li vyřešit stížnost týkající se těchto stránek nebo získat další informace týkající se používání těchto stránek, kontaktujte nás na adrese:

EcuNative Evropa
Cyrilská 508/7
Brno , Jižní Morava 60200
Česká republika
Telefonní číslo: (+420)770 668 932
info@ecunative.eu